Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Firmy
Posílení transparentnosti investičních arbitráží na dohled?

Posílení transparentnosti investičních arbitráží na dohled?

29.09.2011
Již pět let se Komise OSN pro obchodní právo (UNCITRAL) snaží do vedení investičních arbitráží prosadit některé nové prvky, které by významně posílily jejich transparentnost.

Již pět let se Komise OSN pro obchodní právo (UNCITRAL) snaží do vedení investičních arbitráží prosadit některé nové prvky, které by významně posílily jejich transparentnost. UNCITRAL  tak navrhuje přijetí závazných pravidel o transparentnosti rozhodčího řízení, která by doplnila vlastní rozhodčí pravidla (UNCITRAL Arbitration Rules).

Mezi nejvýznamnější body má jednoznačně patřit povinnost zveřejnit informace o zahájení arbitráže. Diskuze momentálně probíhá nad tím, jestli má mít tuto povinnost přímo žalovaný nebo jiná pověřená osoba a zda se tak má stát ihned po zahájení arbitráže nebo až po sestavení tribunálu. Zároveň UNCITRAL zkoumá, zda  mají být zveřejňovány všechny dokumenty nebo jen ty, který výslovně určí tribunál, anebo jen dokumenty výslovně vyjmenované v pravidlech. Jde přitom o velmi citlivé téma zejména s ohledem na utajované a důvěrné informace zúčastněných stran.

Ačkoli návrh pravidel zásadně vychází z principu veřejnosti arbitráže (až na poměrně úzký výčet výjimek), nelze vyloučit, že se některé státy i nadále budou snažit tuto otevřenost omezit například tím, že by o veřejnosti arbitráže rozhodoval tribunál nebo by strany sporu měly právo veta.

Předmětem rozsáhlých debat je i návrh, aby do arbitráže mohl vstoupit i subjekt, který není stranou sporu, například stát, který je stranou smlouvy o ochraně investic, ale není stranou sporu, nebo případně jakýkoli stát, který považuje za vhodné se vyjádřit k předmětu sporu (princip amicus curiae hojně používaný v anglosaském právu). Všechny zvažované formulace ale počítají s tím, že možnost vstupu třetí strany do řízení nebude neomezená.

Výše uvedené otázky má projednávat počátkem října 2011 ve Vídni příslušná pracovní skupina UNCITRALu, která je složená ze zástupců členských států, ale účastní se jí i státy nečlenské a mezinárodní vládní i nevládní organizace. Zájemci mohou prozatím nalézt předběžný program zde.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje